SOCIETĂȚI

SOCIETĂȚI

Due Diligence
- Verificarea documentelor existente în societate, pe următoarele nivele: 1. Acte societate: acte constitutive și toate modificările subsecvente ale acestora, hotărârile organelor de conducere, autorizațiile. 2. Contracte: în derulare sau încetate, dar cu potențial impact asupra activității curente. 3. Documente referitoare la relațiile de muncă: contracte individuale de muncă, fișe de post, instrucțiuni și proceduri de lucru, regulament intern, contract colectiv de muncă. 4. Analiza drepturilor de proprietate asupra activelor imobiliare. 5. Analiza drepturilor de proprietate privind mărcile, brevetele etc. 6. Evaluarea tuturor litigiilor (civile, de muncă, comerciale) sau a situațiilor potențial generatoare de litigii;
- Întocmirea raportului cuprinzând descrierea riscurilor și a soluțiilor propuse pentru remedierea acestora.

 

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI

 
- Înființarea societăților cu asociați/acționari persoane fizice sau juridice române sau străine;
- Înființarea sucursalelor și filialelor pentru societăți române și străine;
- Înscrierea diverselor mențiuni, inclusiv, dar fără a se limita la: majorarea capitalului social, cesiunea părților sociale, extinderea obiectului de activitate, etc.
- Redactarea convocatoarelor, a hotărârilor AGA și modificarea actelor constitutive.